een doeltreffende re-integratie aanpak

Re-integratie begint altijd met het verkennen van iemands mogelijkheden, persoonlijke kwaliteiten en wensen. Want na een periode van langdurige ziekte, lijkt de stap naar ‘werken’ moeilijk en erg ver weg. Soms past de huidige werkomgeving niet meer bij uw werknemer als persoon, of is re-integratie in de huidige functie niet meer mogelijk. Laat Alert adviseren en ondersteunen! Wij vinden het belangrijk om, naast persoonlijke aandacht, ook in te zetten op interactiviteit tijdens het gehele re-integratietraject. Wij managen personele vraagstukken in de breedste zin van het woord. Zo bouwen wij bijvoorbeeld een UWV-proof dossier op en zetten in op preventie. Daarnaast managen wij spoor 2 trajecten outplacement, loopbaanonderzoek en –coaching en jobcoaching, waarbij we nauw samenwerken met gespecialiseerde arbeidsdeskundigen.

Het doel van een tweede spoortraject is om de instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zo veel mogelijk te beperken. In feite is een spoor 2 traject ingericht op het laten re-integreren van langdurig zieke werknemers op de arbeidsmarkt. Het traject vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter en geeft handvaten waaraan werknemer en werkgever moeten voldoen wanneer een werknemer door ziekte of een beperking zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren. Wanneer je een tweede spoor traject uitbesteedt aan Alert, ben je er zeker van dat je een UWV-proof dossier opbouwt.

blik op de toekomst

Wij zetten in op re-integratie met een actieve aanpak. Naast persoonlijke periodieke gesprekken, die onze consulenten voeren met langdurig zieke werknemers, worden er eveneens op frequente basis trainingen georganiseerd. In deze trainingen staan onderwerpen als “personal branding” en “omgaan met verandering” centraal. We zorgen ervoor dat er positief naar de toekomst en de (nieuwe) mogelijkheden voor kandidaten op de arbeidsmarkt gekeken wordt.

spoor 2 trajecten

Een spoor 2 traject is ingericht op het laten re-integreren van langdurig zieke werknemers op de arbeidsmarkt. Het is hierbij het doel om de instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zo veel mogelijk te beperken. Een spoor 2 traject vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter en geeft verplichtingen  waaraan werknemer en werkgever moeten voldoen wanneer een werknemer door ziekte of een beperking zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren. Wanneer je een tweede spoor traject uitbesteedt aan Alert, ben je er zeker van dat je een UWV-proof dossier opbouwt.

outplacement

Vaak gaat het bij outplacement om (dreigend) baanverlies, om welke reden dan ook. Wanneer Alert een outplacement traject begeleidt, coachen wij de werknemer om zo de kans om een nieuwe functie buiten het huidige bedrijf te vinden, te maximaliseren. Het outplacement traject bevat verschillende fases. De eerste fase staat in het teken van de verwerking van het ontslag. De tweede en derde fase staan in het teken van de eigen kwaliteiten leren kennen en sollicitatietraining. In deze sollicitatietraining komen alle onderdelen van het sollicitatieproces aan bod. In de laatste fase wordt er overgegaan naar het vinden van een baan.

loopbaanonderzoek en – coaching

Door middel van loopbaan coaching inventariseren wij de wensen en mogelijkheden van werknemers met betrekking tot de arbeidsmarkt. Aan de hand van testen en opdrachten worden de kwaliteiten en competenties van de werknemer in kaart gebracht, rekening houdend met zijn of haar persoonlijkheid en interesses. Wanneer dit onderdeel helder en afgerond is, stellen wij samen met de werknemer een zoekprofiel en persoonlijk profiel op met een bijbehorend up-to-date en sterk curriculum vitae. Onze werkwijze zorgt ervoor dat de kans op (re)-integratie op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk is.

jobcoaching

Vanuit Alert bieden we de dienstverlening jobcoaching aan. Met jobcoaching wordt de structurele ondersteuning van werknemers op de werkvloer bedoeld. De coaching kan op verschillende manieren worden ingezet: voor mensen met een arbeidsbeperking, mensen met stress- of burn-out klachten en mensen met autisme. Het doel van jobcoaching is het vinden of behouden van een baan op de arbeidsmarkt. Alert ondersteunt de werknemer hierin door het vinden van antwoorden op vragen die een werknemer heeft, het optimaal proberen in te zetten van de capaciteiten van de werknemer, het optimaliseren van de zelfstandigheid in het werk en het aanleren van werkhandelingen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Tot slot kan de jobcoach ondersteuning bieden in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer.

Alert HR Reviews

ervaringen van onze cliënten

“Ik ben heel blij dat ik bij Alert Re-integratie terecht ben gekomen, ze hebben me heel goed geholpen en nog steeds, als er vragen zijn kan ik altijd bellen. Als er mensen zijn die op zoek zijn naar een andere uitdaging of zoals ikzelf noodgedwongen een andere baan moeten zoeken, raad ik echt aan om Alert in te schakelen, zij helpen je met iedere stap die je moet maken. Ik wil zeker Roland Hintzen, Martine Vlendré en de rest van Alert super bedanken wat ze allemaal al voor me betekent hebben en nog steeds."

Denise, cliënt Alert Re-integratie

"Alert heeft veel tijd en moeite in mijn re-integratieproces gestoken en een luisterend oor aangeboden. De tips en opdrachten die ik heb gekregen waaronder een loopbaanscan zullen me zeker helpen in de toekomst.”

Andy, cliënt Alert Re-integratie

vragen en antwoorden

Beide sporen zijn gericht op langdurig ziekteverzuim van werknemers. Het verschil tussen de trajecten is dat er bij een spoor 1 traject wordt gekeken of de werknemer kan re-integreren binnen het huidige bedrijf. Dit kan zowel in de oorspronkelijke functie als in een andere functie zijn. Bij een spoor 2 traject wordt er gekeken naar mogelijke functies buiten het huidige bedrijf waarin de werknemer kan re-integreren, aangezien de werknemer niet meer aan de slag kan binnen de organisatie.

Het doel van een tweede spoor 2 traject is om de instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zo veel mogelijk te beperken. In feite is een spoor 2 traject ingericht op het laten re-integreren van langdurig zieke werknemers op de arbeidsmarkt. Een spoor 2 traject vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter en geeft handvaten waaraan een werknemer en werkgever moeten voldoen wanneer een werknemer door ziekte of een beperking zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren. Door het tijdig inschakelen van Alert zal de kans van slagen van een 2e spoor traject aanzienlijk toenemen.

Wanneer het in het eerste spoor traject duidelijk is geworden dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever terug kan keren (in zowel de eigen functie als een andere functie), dient er een tweede spoor traject te worden opgestart. Indien dit het geval is, dient dit duidelijk te worden vermeld in het re-integratiedossier.  De arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een spoor 2 traject op te starten. In de meeste gevallen wordt aangeraden om een spoor 2 traject gelijktijdig in te zetten met een spoor 1 traject, voornamelijk wanneer de mogelijkheden tijdens het eerste spoor traject gering zijn.

De duur van een tweede spoor re-integratietraject is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van vragen en problematiek van de werknemer. De gemiddelde duur van een spoor 2 traject is minimaal zes maanden en maximaal een jaar. Dit kan afwijken in uitzonderlijke gevallen.