een doeltreffende re-integratie aanpak

Al jaren zijn wij de dienstverlener van keuze voor publieke en private opdrachtgevers op het gebied van re-integratie en loopbaancoaching. Wij managen HR- en loopbaanvraagstukken in de breedste zin van het woord: verzuimpreventie, organisatiescan en talent management, begeleiding van langdurige zieke medewerkers waarbij terugkeer in eigen organisatie niet meer mogelijk is, begeleiding van medewerkers als de organisatie eigen risicodrager is inzake WGA, outplacement in geval van reorganisatie of mismatch tussen werk en medewerker en trajecten naar werk voor gemeenten en UWV.

Laat Alert adviseren en ondersteunen in:

 • Verzuimpreventie
 • Spoor 2/Wet verbetering Poortwachter
 • Spoor 3
 • Outplacement
 • Loopbaanonderzoek en -coaching
 • Jobcoaching
 • Modulaire dienstverlening / Werkfit / Naar Werk (UWV)

visie op re-integratie

Onze begeleiding begint over het algemeen altijd met het verkennen van de situatie en iemands mogelijkheden, persoonlijke kwaliteiten en motivatoren, middels de inzet van een loopbaanscan, biografische opdrachten, zelfanalyse, loopbaananalyse en thema’s rondom persoonlijke zingeving in leven en werk. Om vervolgens de vertaalslag te maken naar de arbeidsmarkt. Passend werk bieden is hierin altijd ons uitgangspunt.

Eigen verantwoordelijkheid en het activeren van onze cliënten staat centraal. Wij vinden het belangrijk om naast individuele aandacht, ook in te zetten op groepsactiviteiten tijdens onze begeleiding. Alert biedt specifieke trainingen in om sollicitatievaardigheden te verbeteren en jobcenters worden gebruikt om acties in te zetten en ervaringen met elkaar te delen.

blik op de toekomst

verzuimpreventie

Er is een toenemende aandacht van werkgevers voor preventie en gezondheidsmanagement naast verzuimbegeleiding. Tevens is er steeds meer sprake van een verschuiving naar employability. Duurzame inzetbaarheid is het uitgangspunt voor strategisch HR-beleid.
Verzuimpreventie levert niet alleen een reductie van verzuimkosten en omzetverlies op, maar ook gemotiveerde en productieve medewerkers. Dat leidt tot een gezonde en winstgevende organisatie. De basis van onze happy.work.life filosofie.

Alert kan preventie op verschillende manieren samen met de organisatie aanpakken, afhankelijk van de reden voor ziekteverzuim of de manier waarop werkgeluk te verhogen is. We gaan graag in gesprek om daar achter te komen en op maat onze dienstverlening op een toepasselijke manier hier op in te zetten.

spoor 2 / Wet verbetering Poortwachter

Binnen de Wet verbetering Poortwachter (WvP) is een werkgever verplicht om een aantal activiteiten in te zetten voor een zieke medewerker. Spoor 2 (gericht op externe werkhervatting) is van toepassing als duidelijk is dat Spoor 1 (gericht op interne werkhervatting) niet mogelijk is of nog niet gerealiseerd is. De inzet van Spoor 2 is verplicht vanuit de wet, en moet binnen maximaal 8 weken na de eerstejaarsevaluatie (52e week na ziekmelding) starten en loopt tot einde 2de ziektejaar of einde dienstverband in geval van tijdelijk contract.

Als een traject Spoor 2 bij Alert word ingezet, is een UWV proof dossier de minimale uitkomst. Er wordt aandacht besteed om de medewerker mogelijke blokkades en belemmeringen te laten opheffen en de veranderende situatie een plek te geven. Met een positieve blik op de toekomst krijgt de medewerker energie om samen met de consulent passende werkzaamheden te benoemen, te onderzoeken en deze inzichten toe te passen in een actieve houding richting de arbeidsmarkt.

outplacement

Als een werkgever en/of medewerker besluiten om het dienstverband te stoppen, heeft de werkgever de mogelijkheid om extern ondersteuning in te zetten voor de medewerker om de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Outplacement maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie of een vaststellingsovereenkomst. De medewerker is meestal nog in dienst en wordt vrijgesteld van werk om de nieuwe baan te realiseren.

Alert gaat bij de start van het traject aan de slag met de medewerker om de veranderende situatie een plek te geven en een positieve blik op de toekomst te vormen waarbij mogelijkheden en kansen concreet gemaakt worden. Ook hier is een actieve houding richting de arbeidsmarkt en jobhunten vanuit Alert daarop een logisch vervolg.

loopbaanonderzoek en -coaching

Loopbaanonderzoek en loopbaancoaching zijn hele breed inzetbare coachings- en begeleidingsgesprekken voor een grote diversiteit aan werknemers in verschillende situaties. Elke werknemer kan er baat bij hebben om een externe coach naast zich te hebben om nieuwe stappen te maken binnen hun carrière, of om zich verder te ontwikkelen binnen hun huidige functie, om twijfels om te zetten in bewuste keuzes, om communicatie te optimaliseren, om werk-privé balans te verbeteren of die ondersteuning nodig heeft bij werkinstructies.

Alert zet voornamelijk individuele gesprekken, trainingen en eventueel werkplekbezoeken in. Ook kan de consulent aanwezig zijn voor gesprekken tussen werkgever en werknemer. Het is volledig op maat en daarmee dynamisch en flexibel in te zetten.

jobcoaching

Vanuit Alert bieden we ook jobcoaching aan: structurele ondersteuning van medewerkers op de werkvloer. De coaching kan op verschillende manieren worden ingezet: voor mensen met een arbeidsbeperking, mensen met stress- of burn-out klachten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van jobcoaching is het vinden of behouden van een baan op de arbeidsmarkt.

Alert ondersteunt de medewerker door het vinden van antwoorden op vragen die de medewerker heeft, het optimaal in te zetten van de capaciteiten van de medewerker, het optimaliseren van de zelfstandigheid in het werk en het aanleren van werkhandelingen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Tot slot kan de jobcoach ondersteuning bieden in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer.

modulaire dienstverlening / werkfit / naar werk (UWV)

Met onze opdrachtgever UWV heeft Alert de mogelijkheid om cliënten met een uitkering te begeleiding in 3 percelen, afhankelijk van de situatie en afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Bij Modulaire dienstverlening ondersteunt de Alert consulent de cliënt op 3 mogelijke manieren:
  • ‘Participatie interventie’ is gericht op zelf de leiding nemen en deel gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis
  • ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’, gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk
  • ‘Begeleiding bij scholing’, voor ondersteuning bij het volgen van een opleiding
 • Bij WerkFit is het doel om cliënten werkfit te maken met daarbij aandacht voor werkvermogen en sollicitatievaardigheden. Er wordt gewerkt aan het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt. Met ondersteuning van de Alert consulent wordt een werkervaringsplek ingezet waar werkervaring opgedaan wordt in de praktijk.
 • Voor cliënten die al klaar zijn voor de arbeidsmarkt wordt Naar Werk ingezet waarbij het vinden van nieuw, passend en duurzaam werk het doel is. Middels het versterken van sollicitatievaardigheden, jobhunten en jobcenters worden cliënten begeleid in het bereiken van dat doel.
Alert HR Reviews

ervaringen van onze cliënten

“Ik ben heel blij dat ik bij Alert Re-integratie terecht ben gekomen, ze hebben me heel goed geholpen en nog steeds, als er vragen zijn kan ik altijd bellen. Als er mensen zijn die op zoek zijn naar een andere uitdaging of zoals ikzelf noodgedwongen een andere baan moeten zoeken, raad ik echt aan om Alert in te schakelen, zij helpen je met iedere stap die je moet maken. Ik wil zeker Roland Hintzen, Martine Vlendré en de rest van Alert super bedanken wat ze allemaal al voor me betekent hebben en nog steeds."

Denise, cliënt Alert Re-integratie

"Alert heeft veel tijd en moeite in mijn re-integratieproces gestoken en een luisterend oor aangeboden. De tips en opdrachten die ik heb gekregen waaronder een loopbaanscan zullen me zeker helpen in de toekomst.”

Andy, cliënt Alert Re-integratie

vragen en antwoorden

Beide sporen zijn gericht op langdurig ziekteverzuim van werknemers. Het verschil tussen de trajecten is dat er bij een spoor 1 traject wordt gekeken of de werknemer kan re-integreren binnen het huidige bedrijf. Dit kan zowel in de oorspronkelijke functie als in een andere functie zijn. Bij een spoor 2 traject wordt er gekeken naar mogelijke functies buiten het huidige bedrijf waarin de werknemer kan re-integreren, aangezien de werknemer niet meer aan de slag kan binnen de organisatie.

Het doel van een tweede spoor 2 traject is om de instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zo veel mogelijk te beperken. In feite is een spoor 2 traject ingericht op het laten re-integreren van langdurig zieke werknemers op de arbeidsmarkt. Een spoor 2 traject vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter en geeft handvaten waaraan een werknemer en werkgever moeten voldoen wanneer een werknemer door ziekte of een beperking zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren. Door het tijdig inschakelen van Alert zal de kans van slagen van een 2e spoor traject aanzienlijk toenemen.

Wanneer het in het eerste spoor traject duidelijk is geworden dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever terug kan keren (in zowel de eigen functie als een andere functie), dient er een tweede spoor traject te worden opgestart. Indien dit het geval is, dient dit duidelijk te worden vermeld in het re-integratiedossier.  De arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een spoor 2 traject op te starten. In de meeste gevallen wordt aangeraden om een spoor 2 traject gelijktijdig in te zetten met een spoor 1 traject, voornamelijk wanneer de mogelijkheden tijdens het eerste spoor traject gering zijn.

De duur van een tweede spoor re-integratietraject is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van vragen en problematiek van de werknemer. De gemiddelde duur van een spoor 2 traject is minimaal zes maanden en maximaal een jaar. Dit kan afwijken in uitzonderlijke gevallen.